Rwangu rufu

Rwangu rufu nderwangu ndega

Rwunenge rwuri rwangu, ndicharutamba ndega

Parwangu vatongi vanenge vachitonga

Madzimai madhuku nemazambia vanenge vakasunga

Misodzi yavazhinji ichange ichi chururuka

Vamwe vachazvirovera pasi vachiumburuka

Vamwe pangoma vachasimuka vachisvetuka

Asi vamwe vachanyadziswa pamwe nekufumuka

Parwangu haikona kuimba zvimbo

Itai zvekushaura nekubvumira nhetembo

Ini ndinenge ndava payangu ndega nzvimbo

Mozoisaka paguva pangu matombo

Parwangu vacheche kwete

Vakuru, majaya nemhandara chete

Pakugova musaita tsvete

Moziva zvamafambira chete

Rwangu achava mazvionera pamhuno sefodya

Muchaita sarura ude pamutambo wekudya

Mhamba muchabvunza mutupo

Imi mobva makanganwa yenyu mitupo

Sahwira achaita zvake zvidavado

Apo munenge mamupa nguva nedariro

Achaita zvinonyevenutsa dzenyu ndangariro

Ipapo mubva mandichema netariro

Vana vangu zvavanenge vava nherera, chengetai

Ini amai vavo ndinenge ndakakutarisai

Iye nyadenga acha kutarisirai

Pamwe mangwana vachozokuponesai

Parwangu njake njake bodo

Mugozoshanda pamwe chete satsuro nagudo

Zvose muumwe nekubatana

Misoro pamwe kwete kupokana

Bhokisi rova remhando yamunokwanisa

Mondipfekedza rwoke rangu randinokoshesa

Mozoisa kumakumbo dzangu shangu nhema

Musazokananwa rangu jasi dema

Muparadzane murugare

Modzekera kwenyu kurugare

Makwira enyu mabhazi anoenda Harare

About Poetic Angel

2 thoughts on “Rwangu rufu

Comments are closed.